คณะกรรมการประเมิณประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

       เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 นั้น 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ต่อคณะกรรมการฯ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ก่อนเดินชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งห้องเรียนภายในอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง จากนั้นถ่ายภาพร่วมกันและเดินทางกลับไปยังมหาวิทยาลัยนครพนม


ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน