โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง วันที่ 23 สิงหาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง ณ โรงเรียนนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยอาจารย์และนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของคณะฯ ได้ออกแบบการทำปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานำไปสาธิตให้คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นแนวในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

rn

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน