คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

         เมื่อวันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่าน คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์ : กิจกรรมบริหารความเสี่ยง โดยมี ผศ.วันชัย  สุ่มเล็ก (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์) และดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) เป็นแกนหลักในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 ซึ่งบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนรวมในวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาส ผลกระทบ จัดลำดับความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและประเมินการควบคุมของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจ

rn

ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน