หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Biology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่อ วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Biology)
ชื่อย่อ B.Sc. (Biology)


กระบวนรายวิชา


ดาวน์โหลดกระบวนรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๑๕ หน่วยกิต

30001102 : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)
Thai for Foreigners

30001103 : ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
Thai for Academic Purposes

30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication

30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
Academic English

30002104 : ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 3(2-2-5)
English for Occupation

30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Vietnamese for Communication

30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Chinese for Communication

30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Lao for Communication

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

30004104 : มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(3-0-6)
Human and Multicultural Society in the Greater Mekong Subregion

30004105 : คุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
Morality, Ethics, and Leadership

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
Science and Technology in Daily Life

30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 3(3-0-6) 
Mathematics and Logic

กลุ่มวิชาสหศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

30006101 : การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(2-2-5)
Information, Media, and Information Technology Literacy

30006102 : สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ 3(2-2-5)
Health, Sport, and Aesthetics

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาแกน จำนวน 25 หน่วยกิต

31204204 : คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)
General Mathematics

31204205 : แคลคูลัส 3(3-0-6)
Calculus

31200212 : เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
General Chemistry

31200213 : ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory

31200209 : ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
General Physics

31200210 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
General Physics Laboratory

31203201 : ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
Biology I

31203202 : ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
Biology Laboratory I

31203203 : ชีววิทยา 2 3(3-0-6)
Biology II

31203204 : ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-1)
Biology Laboratory II

31203204 : เทคนิคทางชีววิทยา 2(1-3-3)
Biology Laboratory II

วิชาเฉพาะ จำนวน 67 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 50 หน่วยกิต

31203205 : จุลชีววิทยา 3(3-0-6)
Microbiology

31203206 : ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 3(0-3-1)
Microbiology Laborotory

31202261 : เคมีอินทรีย์ทั่วไป 3(0-3-1)
General Organic Chemistry

31202262 : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป 1(0-3-1)
General Organic Chemistry Laboratory

31202263 : ชีวเคมีทั่วไป 3(3-0-6)
General Biochemistry

31202264 : ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
General Biochemistry Laboratory

31203207 : ชีววิทยาของเซลล์ 4(3-3-7)
Cell Biology

31203208 : นิเวศวิทยา 3(3-0-6)
Ecology

31203209 : ปฏิบัติการนิเวศวิทยา 1(0-3-1)
Ecology Laboratory

31203210 : อนุกรมวิธาน 3(3-0-6)
Taxonomy

31203211 : พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Principle of Genetics

31203212 : ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น 1(0-3-1)
Principle of Genetics Laboratory

31203213 : สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5)
General Physiology

31203214 : สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของสัตว์ 3(2-2-5)
Animal Morphology and Anatomy

31203215 : วิวัฒนาการ 3(3-0-6)
Evolution

31203217 : ชีวสถิติ 3(3-0-6)
Biostatistics

31203218 : สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช 3(2-2-5)
Plant Morphology and Anatomy

31200221 : ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-1)
Research Methodology in Science

31203219 : ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 3(3-0-6)
Biodiversity and Conservation

31203220 : ปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 1(0-3-1)
Biodiversity and Conservation Laboratory

31203221 : สัมมนาทางชีววิทยา 1 1(0-3-1)
Seminar in Biology I

31203501 : โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2(0-12-2)
Research Project in Biology

วิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 17 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาทางสัตว์

31203222 : ชีววิทยาน้ำจืด 3(2-3-5)
Freshwater Biology

31203223 : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5)
Invertebrates

31203224 : สัตว์มีกระดูกสันหลัง 3(2-3-5)
Vertebrates

31203225 : แมลงน้ำ 3(2-3-5)
Aquatic Insects

31203226 : แพลงก์ตอนสัตว์น้ำจืด 3(2-3-5)
Freshwater Zooplankton

กลุ่มวิชาทางพืช

31203227 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 3(2-3-5)
Plant Tissue Culture

31203228 : การปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น 3(2-3-5)
Principle of Plant Breeding

31203229 : ชีววิทยาการเจริญ 3(3-0-6)
Developmental Biology

31203230 : พืชเศรษฐกิจ 3(2-3-5)
Economic Crops

กลุ่มวิชาทางจุลินทรีย์

31203231 : จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Environmental Microbiology

31203232 : ชีววิทยาของไมคอร์ไรซา 3(2-3-5)
Biology of Mycorrhiza

31203233 : จุลชีววิทยาทางดิน 3(2-3-5)
Soil Microbiology

31203234 : ชีววิทยาของเห็ดรา 3(2-3-5)
Biology of fungi

31203235 : จุลชีววิทยาอาหาร 3(2-3-5)
Food Microbiology

31203236 : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-3-5)
-

กลุ่มวิชาทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

31203237 : ชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(2-3-5)
Molecular Biology

31203238 : เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-3-5)
Biotechnology

31203239 : เซลล์พันธุศาสตร์ทั่วไป 3(2-3-5)
Principle of Cytogenetics

31203240 : ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Bioinformatics

31203241 : ชีววิทยาเคมี 3(3-0-6)
Chemical Biology

31203242 : โอมิกส์เทคโนโลยีพื้นฐาน 3(3-0-6)
Fundamental Omics Technologies

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

31203243 : ฝึกประสบการณ์ทางชีววิทยา 2(0-12-2)
Field Experience in Biology

31203244 : สัมมนาทางชีววิทยา 2 1(0-3-1)
Seminar in Biology II

31200701 : การเตรียมสหกิจศึกษา 1(0-3-1)
Pre-coorperative Education

31203701 : สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6(0-640-0)
Cooperative Education in Biology

กลุ่มวิชาชีววิทยาพื้นฐาน

31200207 : ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
General Biology

31200208 : ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
General Biology Laboratory

31203245 : ชีววิทยา 1 3(2-2-5)
Biology I

31203246 : ชีววิทยา 2 3(2-2-5)
Biology II

31203247 : สัตววิทยา 3(2-2-5)
Zoology

31203248 : อนุกรมวิธาน 3(2-2-5)
Taxonomy

31203249 : พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 3(2-2-5)
Genetics and Evolution

31203250 : พันธุศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
Principle of Genetics

31203251 : พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5)
Botany

31203252 : พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-2-5)
General Botany

31203253 : จุลชีววิทยา 3(2-2-5)
Microbiology

31203254 : จุลชีววิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
General Microbiology

31203255 : สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5)
General Physiology

31203256 : เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5)
Techniques in Biology

31203257 : นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
Ecology and Environment

31203258 : นิเวศวิทยาทั่วไป 3(2-3-5)
General Ecology

31203259 : นิเวศวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 3(2-2-5)
Eco-cultural of Greater Mekong Subregion

31203260 : จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาล 2(2-0-4)
Microbiology and Parasitology for Nurses

31203261 : ชีวภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
Bio-geoinformatics

31203262 : การถ่ายภาพและวาดภาพทางชีววิทยา 3(2-3-5)
Biological Photography and Imaging

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน