หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเคมี

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อย่อ วท.บ. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ B.Sc. (Chemistry)


กระบวนรายวิชา


ดาวน์โหลดกระบวนรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน ๑๕ หน่วยกิต

10001101 : ทักษะภาษาไทย 1(2-2-5)
Thai Language Skills

10001102 : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 1(2-2-5)
Thai for Foreigners

10002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1(2-2-5)
English for Communication

10002102 : ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 1(2-2-5)
English and Culture

10002101 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1(2-2-5)
Academic English

10001101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1(2-2-5)
Vietnamese for Communication

10001102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1(2-2-5)
Chinese for Communication

10001101 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1(2-2-5)
Lao for Communication

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

10004101 : อาเซียนศึกษา 1(2-2-5)
ASEAN Studies

10004102 : คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 1(1-0-6)
Virtue, Ethics and Thai Society and Culture

10004101 : ศิลปะการสื่อสารและการนำเสนอ 1(1-0-6)
Arts of Communication and Presentation

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

10005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1(1-0-6) 
Science and Technology in Daily Life

10005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 1(1-0-6) 
Mathematics and Logic

10005101 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1(2-2-5) 
Use of Information Technology

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาแกน จำนวน 25 หน่วยกิต

11200201 : แคลคูลัส 1   1(1-0-6)
Calculus I

11200202 : แคลคูลัส 2 1(1-0-6)
Calculus II

31200202 : เคมี 1 3(3-0-6)
Chemistry I

31200203 : ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
Chemistry Laboratory I

31200204 : เคมี 2 3(3-0-6)
Chemistry II

31200205 : ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-1)
Chemistry Laboratory II

31200206 : ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
General Biology

31200208 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
General Biology Laboratory

31200209 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
General Physics

31200210 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-3-1)
General Physics Laboratory

31200211 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6)
Basic Statistics

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 51 หน่วยกิต

31202201 : เคมีอนินทรีย์ 1 3(3-0-6)
Inorganic Chemistry I

31202202 : เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6)
Inorganic Chemistry II

31202203 : ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1(0-3-0)
Inorganic Chemistry Laboratory

31202204 : เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
Physical Chemistry I

31202205 : เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
Physical Chemistry II

31202206 : ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1(0-3-0)
Physical Chemistry Laboratory

31202207 : เคมีวิเคราะห์ 1 3(3-0-6)
Analytical Chemistry I

31202208 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1 1(0-3-1)
Analytical Chemistry Laboratory

31202209 : เคมีวิเคราะห์ 2 3(3-0-6)
Analytical Chemistry II

31202210 : ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ 1(0-3-1)
Instrumental Analysis Laboratory

31202211 : เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6)
Organic Chemistry I

31202212 : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-3-1)
Organic Chemistry Laboratory I

31202213 : เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6)
Organic Chemistry II

31202214 : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-1)
Inorganic Chemistry Laboratory II

31202215 : ชีวเคมี 3(3-0-6)
Biochemistry

31202216 : ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1)
Biochemistry Laboratory I

31202217 : ชีวเคมี 2 3(2-2-5)
Biochemistry II

31202218 : จำแนกสารประกอบอินทรีย์เชิงสเปกโทรสโกปี 3(3-0-6)
Spectrometric Identification of Organic Compounds

31200212 อันตรายจากสารเคมีและการจัดการความปลอดภัย 2(2-0-4)
Chemical Hazard and Safety Management

31202219 เคมีสะอาด 2(2-0-4)
Green Chemistry

31202220 : สัมมนา 1 1(0-3-1)
Seminar I

31202221 : สัมมนา 2 1(0-3-1)
Seminar II

31200213 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 1(0-3-1)
Research Methodology in Science

31202501 โครงงานวิจัยทางเคมี 2(0-12-2)
Research Project in Chemistry

31202701 การฝึกประสบการณ์เคมี 2(0-12-2)
Chemistry Training

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาเคมีอนินทรีย์

31202222 : การเตรียมสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 3(6-0-3)
Coordination Compound Preparation

31202223 : เคมีอนินทรีย์โครงสร้าง 3(6-0-3)
Inorganic Structure

31202224 : ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นสารอนินทรีย์ 3(6-0-3)
Inorganic catalyst

31202225 : เคมีของวัสดุ 3(6-0-3)
Materials Chemistry

31202226 : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอนินทรีย์ 3(3-0-6)
Selected Topics in Inorganic Chemistry

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

31202222 : เคมีพื้นผิว 3(3-0-6)
Surface Chemistry

31202223 : สเปกโทรสโกปีเชิงโมเลกุล 3(3-0-6)
Molecular Spectroscopy

31202224 : เคมีควอนตัม 3(3-0-6)
Quantum Chemistry

31202225 : อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
Statistical thermodynamic

31202226 : เคมีคำนวณ 3(3-0-6)
Computational chemistry

31202227 : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 3(3-0-6)
Selected Topics in Physical Chemistry

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน :กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์

31202222  : การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า 3(3-0-6)
Electrochemical Analysis

31202223  : การวิเคราะห์สารปริมาณน้อยมาก 3(3-0-6)
Trace Analysis

31202224  : อิเล็กโตรฟอริซิส 3(3-0-6)
Electrophoresis

31202225  : การวิเคราะห์ทางความร้อน 3(3-0-6)
Thermal Analysis

31202237  : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6)
Selected Topics in Analytical Chemistry

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์

31202237 : เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 3(3-0-6)
Advanced Organic Chemistry

31202238 : เคมีอินทรีย์สังเคราะห์ 3(3-0-6)
Organic Synthesis

31202239 : เคมีของสารประกอบโลหะอินทรีย์ 3(3-0-6)
Organometallic Chemistry

31202241 : เฮเทอโรไซคลิกและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)
Heterocyclic and Natural Product Chemistry

31202242 : เคมีซุปราโมเลกุล 3(3-0-6)
Supramolecular Chemistry

31202243 : เคมีการเกษตร 3(3-0-6)
Agricultural Chemistry

31202244 : หัวข้อเลือกสรรทางเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6)
Selected Topics in Organic Chemistry

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาเลือกสาขาชีวเคมี

31202241 : ชีวเคมีพันธุศาสตร์ 3(3-0-6)
Biochemical Genetics

31202242 : ชีวเคมีภูมิคุ้มกัน 3(2-2-5)
Immunological Biochemistry

31202243 : ชีวเคมีทางโภชนาการ 3(2-2-5)
Nutritional Biochemistry

31202244 : พิษวิทยาเชิงชีวเคมี 3(3-0-6)
Biochemical Toxicology

31202249 เทคนิคทางชีวเคมี 3(2-2-5)
Biochemical Techniques

31202250 : การประยุกต์ทางชีวเคมีและทัศนศึกษา 3(3-0-6)
Applied Biochemistry and Field Trips

31202251 : ชีวสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Bioinformatics

31202252 เอนไซม์วิทยา 3(3-0-6)
Enzymology

31202253 : หัวข้อเลือกสรรทางชีวเคมี 3(3-0-6)
Selected Topics in Biochemistry

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาเลือกสาขาเคมีสหวิทยาการ

31202253 : นิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
Forensic Science

31202255 : วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 3(3-0-6)
Polymer Science

31202256 : เคมีและเทคโนโลยียาง 3(3-0-6)
Rubber Chemistry and Technology

31202257 : เคมีนาโน 3(3-0-6)
Nanochemistry

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน