หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาฟิสิกส์

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อย่อ วท.บ. (ฟิสิกส์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Physics)
ชื่อย่อ B.Sc. (Physics)


กระบวนรายวิชา


ดาวน์โหลดกระบวนรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 15 หน่วยกิต

30001101 : ทักษะภาษาไทย 3(2-2-5)
Thai Language Skills

30001102 : ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5)
Thai for Foreigners

30002101 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
English for Communication

30002102 : ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
English and Culture

30002103 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
Academic English

30003101 : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Vietnamese for Communication

30003102 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Chinese for Communication

30003103 : ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
Lao for Communication

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

30004101 : อาเซียนศึกษา 3(2-2-5)
ASEAN Studies

30004102 : คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)
Virtue, Ethics and Thai Society and Culture

30004103 : ศิลปะการสื่อสารและการนำเสนอ 3(3-0-6)
Arts of Communication and Presentation

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต

30005101 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
Science and Technology in Daily Life

30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 3(3-0-6) 
Mathematics and Logic

30005103 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
Use of Information Technology

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาแกน จำนวน 28 หน่วยกิต

30005102 : คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 3(3-0-6) 
Mathematics and Logic

30005103 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
Use of Information Technology

31200201 : แคลคูลัส 1   3(3-0-6)
Calculus I

31200202 : แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
Calculus II

31200207 : ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6)
General Biology

31200208 : ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1)
General Biology Laboratory

31200212 : เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
General Chemistry

31200213 : ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-1)
General Chemistry Laboratory

31200214 : ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
Physics I

31200215 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)
Physics Laboratory I

31200216 : ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
Physics II

31200217 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)
Physics Laboratory II

31200218 : แคลคูลัสชั้นสูง 3(3-0-6)
Advance Calculus

31200219 : สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
Differential Equation

หมวดวิชาเฉพาะ : กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 49 หน่วยกิต

31201201 : คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
Mathematics for Physics I

31201202 : คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
Mathematics for Physics II

31201203 : กลศาสตร์ 1 3(3-0-6)
Mechanics I

31201204 : ทัศนศาสตร์ 3(2-2-5)
Optics

31201205 : อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)
Fundamental Electronics

31201206 : การสั่นและคลื่น 3(3-0-6)
Vibrations and Waves

31201207 : ฟิสิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6)
Modern Physics

31201208 : ฟิสิกส์เชิงอุณหภาพและฟิสิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6)
Thermal and Statistical Physics

31201209 : ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1 3(3-0-6)
Solid State Physics I

31201210 : ทฤษฏีทางแม่เหล็กไฟฟ้า 1 3(3-0-6)
Electromagnetic Theory I

31201211 : กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6)
Quantum Mechanics I

31201212 : ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
English for Physics I

31201213 : ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
English for Physics II

31201214 : การเขียนแบบทางวิทยาศาสตร์และการฝึกงานช่าง 2(0-6-1)
Scientific Drawing and Workshop Practice

31201215 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นกลาง 2(0-6-1)
Intermediate Physics Laboratory

31201216 : ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 2(0-6-1)
Advanced Physics Laboratory

31201217 : สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(1-2-1)
Seminar in Physics

31201501 : โครงงานวิจัยทางฟิสิกส์ 2(0-12-2)
Research Project in Physics

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาพลังงาน และนิวเคลียร์ฟิสิกส์

31201218 : ฟิสิกส์พลังงาน 3(3-0-6)
Energy Physics

31201219 : ฟิสิกส์เซลสุริยะ 3(3-0-6)
Physics of Solar Cells

31201220 : การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6)
Energy Conservation and Management

31201221 : ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(3-0-6)
Nuclear Physics

31201222 : ฟิสิกส์เชิงรังสี 3(3-0-6)
Radiological Physics

31201223 : แหล่งกำเนิดแสงซินโครตรอนและการประยุกต์ 3(3-0-6)
Synchrotron Light Source and Applications

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

31201224 : แอนะลอก 3(2-2-5)
Analog circuit

31201225 : ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
Digital Electronics

31201226 : ไมโครโพรเซสเซอร์ 3(2-2-5)
Microprocessor

31201227 : การเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
Computer Interfacing

31201228 : การวัดและเครื่องมือวัด 3(2-2-5)
Measurement and Instrument

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุ

31201229 : ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 2 3(3-0-6)
Solid State Physics II

31201230 : วัสดุศาสตร์ 3(3-0-6)
Materials Science

31201231 : นาโนเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Nanotechnology

31201232 : ฟิสิกส์อะตอมและโมเลกุล 3(3-0-6)
Atomic and molecular Physics

31201233 : สมบัติทางกายภาพของสสาร 3(3-0-6)
Physical Properties of Matter

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาโลกและอวกาศ

31201234 : ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3(2-2-5)
Astrophysics

31201235 : ดาราศาสตร์ทรงกลม 3(3-0-6)
Spherical Astronomy

31201236 : ธรณีวิทยา 3(3-0-6)
Geology

31201237 : อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6)
Meteorology

31201238 : อุทกวิทยา 3(3-0-6)
Hydrology

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี

31201239 : กลศาสตร์ 2 3(3-0-6)
Mechanics II

31201240 : ทฤษฏีทางแม่เหล็กไฟฟ้า 2 3(3-0-6)
Electromagnetic Theory II

31201241 : กลศาสตร์ควอนตัม 2 3(3-0-6)
Quantum Mechanics II

31201242 : วิธีการจำลองทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในฟิสิกส์ 3(3-0-6)
Introduction to Computer Simulation Methods in Physics

31204201 : การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Numerical Analysis

กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน : กลุ่มฝึกประสบการณ์

31201701 : การฝึกประสบการณ์ฟิสิกส์ 2(0-12-2)
Physics Tranning

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน