คำสั่ง/หนังสือเวียน ทั้งหมด

เลขที่ เรื่อง สั่ง ณ วันที่
437/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 17-09-2561
473/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 05-10-2561
474/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 05-10-2561
481/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านประกันคุณภาพ 18-10-2561
184/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 13-05-2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน