ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานการเงินและบัญชี

ลำดับ แบบฟอร์ม Download วันที่เพิ่มเอกสาร
1. ตัวอย่างบันทึกยืมเงินทดรองจ่าย 2563 Download 10-01-2563
2. สัญญายืมเงิน Download 10-01-2563
3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ 2563 Download 10-01-2563
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ Download 05-07-2562
5. แบบรายงานไปราชการ โครงการ อบรม (ต้นฉบับ) Download 10-01-2563
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน