ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม – แบบคำร้อง

ลำดับ แบบฟอร์ม Download วันที่เพิ่มเอกสาร
1. NPU.R01 ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (New) Download 21-01-2562
2. NPU.R02 หนังสือมอบอำนาจ (New) Download 21-01-2562
3. NPU.R05 คำร้องขอเพิ่มรายวิชา (New) Download 21-01-2562
4. NPU.R06 คำร้องขอถอนรายวิชา (New) Download 21-01-2562
5. NPU.R07 คำร้องขอตรวจสอบระดับคะแนน (New) Download 21-01-2562
6. NPU.R12 คำร้องขอลาพักการศึกษา (New) Download 21-01-2562
7. NPU.R13 คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา New) Download 21-01-2562
8. NPU.R15 คำร้องขอแก้สัญลักษณ์ I (สำหรับ นักศึกษา) Download 21-01-2562
9. NPU.R15 คำร้องขอแก้สัญลักษณ์ I (สำหรับ นักศึกษา) คณะเกษตรฯ Download 21-01-2562
10. NPU.R16 แบบส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I (สำหรับ อาจารย์) Download 21-01-2562
11. NPU.R22 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (New) Download 21-01-2562
12. NPU.R23 คำร้องขอลาออก (New) Download 21-01-2562
13. NPU.R26 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา (New) Download 21-01-2562
14. NPU.R31 คำร้องขอเปิดรายวิชา (New) Download 21-01-2562
15. NPU.R33 คำร้องขอแก้ระดับคะแนน F (Failed) ปวช. (สำหรับนักศึกษา) Download 21-01-2562
16. NPU.R34 แบบส่งผลการแก้ระดับคะแนน F (Failed) ปวช. (สำหรับ อาจารย์) Download 21-01-2562
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน