คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมโรบอทน้อยลงเนิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมโรบอทน้อยลงเนิน ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย