คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมยอดพลังโซลาร์เซลล์และกิจกรรมผิวสวยด้วยสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมยอดพลังโซลาร์เซลล์และกิจกรรมผิวสวยด้วยสมุนไพร ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education ในวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม