คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมโรบอทน้อยลงเนินและกิจกรรมผิวสวยด้วยสมุนไพร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมโรบอทน้อยลงเนินและกิจกรรมผิวสวยด้วยสมุนไพร ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม