คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อน กิจกรรมสบู่น้อยร้อยล้านและกิจกรรมโรบอทน้อยลงเนิน ในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม