คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุกฯ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม Fun Mushroom Box และกิจกรรมภารกิจพิชิตน้ำเสีย ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม