คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมยอดพลังโซลาร์เซลล์ ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการจัดกิจกรรมยอดพลังโซล่าร์เซลล์ ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education ในวันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 50 คน