คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการอบรมและประชุมเสวนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องไอฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม

       คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมการอบรมและประชุมเสวนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องไอฮอลล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม
        โครงการดังกล่าว เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษาระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นศูนย์กลางในการจัดระบบการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาให้แก่เครือข่ายในกลุ่มจังหวัดสนุก