ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิศรี ได้รับทุน Newton Fund - Institutional Links 2019/2020

โครงการวิจัยเรื่อง “Understanding the rhizosphere microbiome for sustainable crop production in the Lower Mekong Basin; unravelling the paddy fields of the northeast, Thailand” ซึ่งมี ผศ.ดร. เชิดชัย โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 โครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนทุน Newton Fund - Institutional Links 2019/2020 ทุนนี้มีเป้าหมายในการใช้ศักยภาพด้านวิจัยและนวัตกรรมของ สหราชอาณาจักรในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้กับประเทศพันธมิตร โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นหลัก ทุนนี้มีส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการวิจัยซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างความร่วมมือและโอกาสทางการค้าให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยมีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ บริติช เคานซิล เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มี ผศ.ดร. เชิดชัย โพธิ์ศรี เป็นหัวหน้าทีม ส่วนหัวหน้าทีมวิจัยจากสหราชอาณาจักร คือ Prof. Xiangming Xu หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ Pest and Pathogen Ecology แห่ง National Institute of Agricultural Botany (NIAB) EMR สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือคือการมุ่งศึกษาองค์ประกอบทางพันธุกรรมทั้งหมดของจุลินทรีย์ (microbiome) ที่อาศัยอยู่รอบรากของข้าวในแปลงข้าวของเกษตรกร กลุ่มจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตข้าวให้กับเกษตรกรต่อไป