คณะวิทยาศาสตร์ รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ระดับคณะ) เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง โดยมีรศ.ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน, รศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ เป็นกรรมการ และอาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ อยู่ในระดับดี คะแนน 4.25

rnrn

          คณะวิทยาศาสตร์ จะนำผลการประเมินและคำแนะนำจากคณะกรรมการมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเราให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

rn