บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยนครพนม

555