กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ ใน วันที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

rn