กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : โครงการค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องพิเศษ Gifted ให้กับโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วันที่ 20 -21 มกราคม 2561

rn