คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการจัดการความรู้ด้าน service mind

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการจัดการความรู้ด้าน service mind เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้าน service mind โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากรจาก นายพาทิศ คงโสมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็น อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ประจำคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่พุธ ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม