บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน วันที่ 15 มิถุนายน 2558

บริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน วันที่ 15 มิถุนายน 2558