กิจกรรมชุบชีวิตต้นข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมชุบชีวิตต้นข้าว ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education ในระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม