กิจกรรม Robot Racing #2 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ ด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรม Robot Racing ภายใต้โครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

rn