กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในกลุ่มจังหวัดสนุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร