กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยสะเต็มศึกษา STEM Education มีกิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างบ้านต้านโลกร้อนและกิจกรรมยอดนักสืบดิน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร