กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ บุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ระเบียบ ข้อบังคับ ในการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  ร่วมกับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย