สรุปประเด็นองค์ความรู้

การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 1. กระตุ้นให้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักศึกษาและบุคลากร
 2. ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 3. สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากร
 4. ฝึกการแสดงบทบาทสมมติ/เกมส์ในการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ
 5. สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
 6. การเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษตามสมัย
 7. การสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่อิงการสื่อสารกันให้เข้าใจ ไม่จำเป็นต้องถูก Grammar เสมอไป
 8. พัฒนาผู้สอนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ
 9. การจัดกลุ่มสอนที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป หรือศักยภาพนักศึกษาไม่ใกล้เคียงกันในการจัดกลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 10. ปรับทัศนคตินักศึกษา ให้กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้และหมั่นพัฒนา ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
 11. สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 12. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ผู้สอน รวมถึงบุคลากรสาย สนับสนุน
 13. การเตรียมความพร้อมในการสอบข้อสอบมาตรฐานในการวัดระดับทาง ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
 14. การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษ

เทคนิคในการเขียนและการเลือกวารสาร เพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

1. วิธีการขอผลงานวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์ตามเกณฑ์ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

 1. ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ขอตำแหน่งมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
 2. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ขอเป็นผู้ดำเนินการวิจัยจริง
 3. ต้องมี Original work/ Contribution และมีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ
 4. การแบ่ง% ผลงานวิจัยในเอกสารการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องสมเหตุสมผล
 5. เลือกเฉพาะเรื่องที่คิดว่ามีคุณภาพดีมากเท่านั้น และไม่ซ้ำซ้อนกัน
 6. ควรเป็นบทความที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISI
 7. ควรมีบทความที่ผู้ขอตำแหน่งเป็นผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author/ first author)

2. ปัจจัยที่มีผลในการทำผลงานวิจัย

 1. นักวิจัยควรทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและเขียนขอความอนุเคราะห์ใช้เครื่องมือกับสถาบันอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายและได้งานวิจัยที่มีความหลากหลายมากขึ้น

3. การเขียนบทความเริ่มต้นจากมองหาอะไร

 1. หาจุดขาย
 2. เป็นข้อมูลใหม่/องค์ความรู้ใหม่/นำไปอธิบาย/ช่วยให้เข้าใจ/ช่วยแก้ไขปัญหา
 3. ข้อมูลที่อยู่แล้วผลต่างจากเดิมต้องเป็นวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
 4. มีผลเหมือนเดิมจุดขายคือวิธี (Methood) ต้องเป็นวิธีใหม่ที่ง่ายกว่าเดิมหรือถูกกว่าเดิม

4. พิจารณาแหล่งตีพิมพ์ที่เหมาะสมกับผลงานวิจัย

 1. การเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ ที่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกำหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอน ชัดเจน
 2. เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัยในรูปแบบอื่น ที่มีกองบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ คุณภาพ
 3. การนำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมวิชาการได้มีกอง บรรณาธิการนำไปรวมเล่ม เผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. การเผยแพร่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่มีรายละเอียดและความยาว ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน การประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและวิชาชีพ นั้น และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง

5. การเขียนผลงานวิจัยให้น่าติดตาม

 1. การเขียน paper เป็น “ศาสตร์” และ “ศิลป์” เนื้อหาดีมีคุณภาพ “ศิลปะการถ่ายทอด” เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
 2. การเขียน paper เป็นการจัดการข้อมูล จัดกลุ่มพล็อตเรื่อง
 3. นำเสนอ Original Research จุดประสงค์คือต้องการให้ผู้รู้ที่อยู่ใน field มาวิจารณ์ว่างานของเราดีหรือไม่ดี
 4. มีศิลปะในการดึงดูดเอาจุดเด่นออกมา ที่สำคัญต้องมี trick
 5. งานวิจัยต้องเป็นเรื่องใหม่และอยู่ในความสนใจ (Originality)
 6. มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในงานวิจัย (Clarity)
 7. เขียนเฉพาะสิ่งที่เป็นจริงที่ได้จากการวิจัย (Reality)
 8. ใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกหลักไวยากรณ์ (Language)

การบริการที่ดี (Service Mind)

1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับเจ้าหน้าที่

 1. ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ งานธุรการ การรวบรวมข้อมูล การติดต่อประสานงาน
 2. ด้านการวางแผน ได้แก่ การวางแผนในงานที่รับผิดชอบเพื่อการดำเนินงานบรรลุผล
 3. ด้านการประสานงาน ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
 4. ด้านการบริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่

2. มาตรฐานภาระงานด้านการบริการ

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

3. สมรรถนะด้านการบริการที่ดี

 1. ให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ ด้วยความเต็มใจ
 2. ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
 3. ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
 4. เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้
 5. ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ

4. ตัวบ่งชี้พฤติกรรมการบริการที่ดี

 1. ให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ
 2. ให้ข้อมูล ข่าวสาร ที่ถูกต้องชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
 3. แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่องหรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
 4. ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
 5. รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
 6. ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
 7. ให้เวลาแก่ผู้รับบริการเป็นพิเศษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
 8. ให้ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังให้บริการอยู่ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ แม้ว่าผู้รับบริการจะไม่ได้ถามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน
 9. นำเสนอวิธีการในการให้บริการที่ผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด
 10. เข้าใจ หรือพยายามทำความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้บริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
 11. ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ
 12. คิดถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการในระยะยาว และพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ
 13. เป็นที่ปรึกษาที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ผู้รับบริการไว้วางใจ
 14. สามารถให้ความเห็นที่แตกต่างจากวิธีการหรือขั้นตอนที่ผู้รับบริการต้องการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็น ปัญหา โอกาสเพื่อเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงของผู้รับบริการ

5. หลักในการให้บริการที่ดี

 1. ความรวดเร็ว
 2. ประหยัดเงินและเวลา
 3. เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการให้บริการ

6. ผลกระทบที่เกิดจากการให้บริการที่ดี
การให้บริการที่ดี ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ผลกระทบต่อผู้ให้บริการ
 2. ผลกระทบต่องานที่ปฏิบัติ
 3. ความสำเร็จของงาน
 4. เกิดภาพสะท้อนที่ดีต่อบุคคลและองค์กร
 5. มีกำลังใจ
 6. คิดสร้างงานต่อ

7. องค์ประกอบในการให้บริการที่ดี

 1. การจัดบรรยากาศ
 2. การยิ้มแย้มแจ่มใส
 3. ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว
 4. การสื่อสารที่ดี
 5. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 6. การพัฒนาเทคโนโลยี
 7. การติดตามประเมินผล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน