ข่าววิจัย/วิชาการ/ทุน

แจ้งประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการ HERP

รายละเอียด : เรียน นักวิจัยสำนักบริหารโครงการฯ


ขอแจ้งกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-9 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นแบบแข่งขันเท่านั้น เนื่องจากปีนี้ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมฯ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังนั้น นักวิจัยจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมของสำนักบริหารโครงการฯ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนการประชุม และค่าเอกสารการประชุม เป็นต้น โดยสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ นักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการตามปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและข้อกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการ โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ 1-6 ซึ่งประกอบด้วย

1. แบบ ว-1ด ประจำปีงบประมาณ 2559

2. แบบฟอร์ม 2: เลือกคลัสเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559

3. แบบฟอร์ม 3: OUTPUT ที่คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 2559

4. แบบฟอร์ม 4: OUTPUT ปีงบประมาณ 2554-2558 สำหรับผู้ที่เคยรับทุน HERP

5. ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 และข้อกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการ

6. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2559


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศเมื่อวันที่ : 01-09-2558

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 แบบฟอร์ม 1_ว1ด.doc แบบ ว-1ด ประจำปีงบประมาณ 2559
2 แบบฟอร์ม 2_20U.docx แบบฟอร์ม 2: เลือกคลัสเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2559
3 แบบฟอร์ม 3.doc OUTPUT ที่คาดว่าจะได้ในปีงบประมาณ 2559
4 แบบฟอร์ม 4.doc OUTPUT ปีงบประมาณ 2554-2558 สำหรับผู้ที่เคยรับทุน HERP
5 คำชี้แจง ว1ด.pdf คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2559
6 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5-ปฏิทิน.pdf ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 และข้อกำหนดการส่งข้อเสนอโครงการ
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน