ข่าวประกาศ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศำสตร์ มหาวิทยำลัยนครพนม

รายละเอียด : ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง
ครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานภายใน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2555 และมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประกาศเมื่อวันที่ : 17-07-2561

# ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 076-2561.pdf แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 

ดูข่าวทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน