เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพคู่คุณธรรม พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม
 2. วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สารมารถตอบสนองความต้องการของสังคม
 3. บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม
 2. เพื่อทำการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 3. เพื่อทำบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 5. เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมแบบตรงตามความต้องการของสังคม
 2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 3. ปฏิรูปและปรับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ
 4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 5. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม เพื่อท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
 6. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การบริหารที่ดีและตรวจสอบได้้
 7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login