เกี่ยวกับคณะ

ปรัชญา

นำสมัย คิดต่าง สรรค์สร้างสังคม

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางความรู้จากการวิจัย นำสู่การพัฒนานวัตกรรม ถ่ายทอดสู่สังคม

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตที่รู้จักแสวงหาและคัดกรองความรู้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถเผยแพร่
 2. พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท้องถิ่นและสังคมโลก
 3. บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคณะและชุมชนด้วยการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะการทำงานสูงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย องค์กรคุณภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม
 2. เพื่อทำการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 3. เพื่อทำบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์แก่สังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 4. เพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 5. เพื่อเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม พร้อมพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์
 2. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 3. ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
 4. เป็นศูนย์กลางในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 5. เป็นองค์กรคุณภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน