งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

 • 3rd Generation DNA Sequencing
 • Algebraic Graph Theory
 • Animal Cell Culture Technology
 • Antifungal Activity of Herbs
 • Biochemistry, molecular biology and biological assay
 • Biodiesel
 • Bryocyclops maewaensis Watiroyram, Brancelj & Sanoamuang
 • Bryocyclops maholarnensis Watiroyram, Brancelj & Sanoamuang
 • Bryocyclops muscicoloides Watiroyram
 • Bryocyclops trangensis Watiroyram
 • Cave fauna
 • Cell Biology and Molecular Genetic
 • Chemical Constituents and Bioactivities of Natural Products
 • Complex analysis
 • Computational chemistry
 • Computer aided inhibitor design and discovery
 • Copepod taxonomy and systematic
 • Drug Synthesis
 • Dyes and heavy metals adsorptions
 • Elaphoidella jaesornensis Watiroyram, Brancelj & Sanoamuang
 • Elaphoidella ligorae Watiroyram, Sanoamuang & Brancelj
 • Elaphoidella namnaoensis Brancelj, Watiroyram & Sanoamuang
 • Elaphoidella paraaffinis Watiroyram, Sanoamuang & Brancelj
 • Elaphoidella sanoamuangae Watiroyram & Brancelj
 • Elaphoidella thailandensis Watiroyram, Brancelj & Sanoamuang
 • Financail and Insurance
 • Finite element method
 • Freshwater biodiversity
 • Freshwater biology
 • Fungal diversity and taxonomy
 • Gas sensing devices
 • GIS and remote sensing applications in biological science
 • Graphs Theory
 • Groundwater fauna
 • Hydrogel
 • Immunological Biochemistry
 • Influence of X-ray Treatment on Electrolyte Ions Probed by Photoelectron Spectroscopy
 • Ligand-receptor binding based on ITC, X-ray crystallography and computational chemistry approaches
 • Mathematical Modeling
 • Mathematical Atmospheric Modeling
 • Mathematics analysis
 • Molecular modeling
 • Mongolodiaptomus loeienis Watiroyram & Sanoamuang
 • Mycorrhizal symbiosis
 • Nanocomposite materials for environmental applications
 • Nanoelectronics
 • Nanomaterial for medical and environmental applications
 • Numerical computation of flow analysis
 • Numerical Weather Prediction
 • Optics and Optical Devices
 • Photoelectron Spectroscopy Studied of Nitrogen and Sulphur for Disease Analysis in Rubber Tree (Hevea Brasiliensis)
 • Physics Education
 • Phytoextraction for pharmaceutic
 • Phytoremediation of heavy metals contaminated area for environmental treatment
 • Plant Biotechnology
 • Plant Breeding and Genetics
 • Plant ecophysiology
 • Plant Molecular
 • Plant Physiology
 • Probability Theory​ and​ application
 • Protein purification
 • Removal of heavy metal from contaminated water by using Moringa oleifera seeds, studied by photoelectron spectroscopy
 • Siambathynella laorsriae Camacho, Watiroyram & Brancelj
 • Statistics, Probability​ and​ application
 • Supramolecular Chemistry
 • Virtual Screening and Drug Design
 • Waste fermentation for biogas production
 • Zeolite and Nanomaterial Synthesis
 • การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางนิกเกิลที่เคลือบด้วยวิธีสารระเหยด้วยลำอีเล็กตรอน ดีซีสปัตเตอริงและอาร์เอฟสปัตเตอริง
 • การเตรียมท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์โดยวิธีแอโนไดเซซั่นสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง
 • การเตรียมฟิล์มบาง
 • การเตรียมวัสดุในการผันพลังงาน
 • การเตรียมเซรามิก PZT-PMN สำหรับประยุกต์ใช้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน