งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

 • 3rd Generation DNA Sequencing
 • Animal Cell Culture Technology
 • Cell Biology and Molecular Genetic
 • Chemical Constituents and Bioactivities of Natural Products
 • Computational chemistry
 • Drug Synthesis
 • Freshwater biodiversity
 • Fungal diversity and taxonomy
 • Gas sensing devices
 • Groundwater fauna
 • Immunological Biochemistry
 • Influence of X-ray Treatment on Electrolyte Ions Probed by Photoelectron Spectroscopy
 • Molecular modeling
 • Mycorrhizal symbiosis
 • Nanocomposite materials for environmental applications
 • Nanoelectronics
 • Photoelectron Spectroscopy Studied of Nitrogen and Sulphur for Disease Analysis in Rubber Tree (Hevea Brasiliensis)
 • Phytoextraction for pharmaceutic
 • Phytoremediation of heavy metals contaminated area for environmental treatment
 • Plant Molecular
 • Plant Physiology
 • Protein purification
 • Removal of heavy metal from contaminated water by using Moringa oleifera seeds, studied by photoelectron spectroscopy
 • Supramolecular Chemistry
 • Virtual Screening and Drug Design
 • Waste fermentation for biogas production
 • Zeolite and Nanomaterial Synthesis
 • การทำ Solar cells
 • การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางนิกเกิลที่เคลือบด้วยวิธีสารระเหยด้วยลำอีเล็กตรอน ดีซีสปัตเตอริงและอาร์เอฟสปัตเตอริง
 • การเตรียมท่อนาโนไททาเนียมไดออกไซด์โดยวิธีแอโนไดเซซั่นสำหรับผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สีย้อมไวแสง
 • การเตรียมฟิล์มบาง
 • การเตรียมวัสดุในการผันพลังงาน
 • การเตรียมเซรามิก PZT-PMN สำหรับประยุกต์ใช้เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชม :นับจำนวน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน
Admin Login