งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2562


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สมัครการประกวด/แข่งขัน


(ปิดรับสมัคร)ระดับประถมศึกษา

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันจรวดขวดน้ำ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ


ระดับมัธยมศึกษา (ม.ต้น)

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันจรวดขวดน้ำ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ


ระดับมัธยมศึกษา (ม.ปลาย)

- การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันจรวดขวดน้ำ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ > กติกา < || ประกาศรายชื่อ


ระดับมัธยมศึกษา หรือ เทียบเท่า

- การแข่งขันประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

- การแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง > กติกา < || ประกาศรายชื่อ

**สามารถแก้ไขรายชื่อ ก่อนวันที่ 7 สิงหาคม 2562 (เท่านั้น)**


กำหนดการ


ตารางกิจกรรม

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก บริเวณรอบตึก
09.00 - 16.00 น. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นภารกิจหลักฯ โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง 1306 , 1312 , 1310 (ชั้น 3 LAB)
09.00 - 16.00 น. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 1206 , 1212 (ชั้น 2 LAB)
09.00 - 16.00 น. การแสดงวิทยาศาสตร์ Science Show ระดับ ประถม/ม.ต้น ห้อง 1401 (ชั้น 4)
ระดับ ม.ปลาย ห้อง 1501 (ชั้น 5)
09.00 - 16.00 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เวทีหลักด้านหน้า
16.00 - 16.30 น. มอบรางวัลและประกาศนียบัตร เวทีหลักด้านหน้า

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร.10 โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก บริเวณรอบตึก
09.00 - 16.00 น. กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เป็นภารกิจหลักฯ โถงชั้น 1
09.00 - 16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 1201 - 1203 (ชั้น 2)
ห้อง 1401 (ชั้น 4)
09.00 - 16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ ห้อง 1301 - 1302 (ชั้น3)
ห้อง 1501 (ชั้น 5)
09.00 - 16.00 น. การแข่งขันจรวดขวดน้ำ สนามข้างตึก
09.00 - 16.00 น. การประกวดโฟล์คซอง เวทีหลักด้านหน้า
16.00 - 16.30 น. มอบรางวัลและประกาศนียบัตร เวทีหลักด้านหน้า

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการ : ดาวน์โหลด

โปสเตอร์ : ดาวน์โหลด

แผงผังงาน : ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญ (สพป. เขต 1) : ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญ (สพป. เขต 2) : ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญ (สพม. เขต 21) : ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญ (สพม. เขต 23) : ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญ : ดาวน์โหลด

ตำแหน่งที่ตั้ง