บุคลากร : สายวิชาการ

สาขาฟิสิกส์

ผศ.ดร. จริญาณี ประสงค์กิจ
Asst. Prof. Dr. จริญาณี ประสงค์กิจ
อาจารย์
E-mail : jariyanee.prasongkit@npu.ac.th, http://www.jariyanee-nanoelect.info/
อ. ปุณภวัฒน์ กาศรุณ
Mr. Bhunpawatana Kadroon
อาจารย์
E-mail : sornrams8@hotmail.com
ผศ.ดร. วรรณดาเรศ โภคาพานิช
Asst. Prof. Dr. Wandared Pokapanich
อาจารย์
E-mail : wandared.pokapanich@npu.ac.th
ดร. บัวกัน สำราญ
Dr. Buagun Samran
อาจารย์
E-mail : buagun@npu.ac.th
อ. ปรัชญา ธงพานิช
อาจารย์
ดร. สรพงศ์ อินธิแสง
อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน