บุคลากร : สายวิชาการ

สาขาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดชัย โพธิ์ศรี
Dr. Cherdchai Phosri
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : cherd_phosri@yahoo.co.uk
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ วาทิรอยรัมย์
Dr. SANTI WATIROYRAM
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
E-mail : santi.watiroyram@npu.ac.th
อ. ชนาพร รัตนมาลี
Ms. Chanaporn Rattanamalee
อาจารย์
E-mail : chanawiw@yahoo.co.th
ดร. ปิยะพร พันธุ์ศักดิ์
Dr. Piyaporn Phansak
อาจารย์
E-mail : pphansak@gmail.com
ดร. นันทวรรณ คณะวาปี
Dr. Nantawan Kanawapee
อาจารย์
E-mail : nkanawapee@yahoo.com
ดร. กรรณิการ์ สุกะดีทัด
Dr. Kannika Sukadeetad
อาจารย์
E-mail : kannika.sukadeetad@gmail.com
ดร. วุฒิชัย กันนุฬา
Dr. Wuttichai Gunnula
อาจารย์
E-mail : Gunnula.w@npu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน