บุคลากร : สายสนับสนุน

นางสาวศิริพร พุฒเพ็ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : siripron.putpeng@gmail.com
นางสาวศิริทร คำเพชรดี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : sirithon.campetdee@npu.ac.th
นางสาวกรณ์ชนก เนานงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : Pornchanok.naonong@gmail.com
นางสาวอภิญญา เอ๊ฟวา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : apinya.pumpuy28@gmail.com
นางสาวอุไรลักษณ์ นนทะวงษา
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาชีววิทยา)
E-mail : jusstken@gmail.com
นางสาวอัจฉริยา งอกวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
E-mail : artyin2535@npu.ac.th
นางสาวศิริวรรณ ยืนยั่ง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี)
E-mail : siriwanyuanyang@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่อยู่ : 214 หมู่ 12 ถนน นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ : +66 42 503776
โทรสาร : -
Copyright © 2014 Faculty of Science Nakhon Phanom University. All right reserved.

จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม คน