สาขาวิชาชีววิทยา

Science Faculty of Nakhon Phanom University.